zapri
...

Toplotne črpalke Eko sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, občanom nudi subvencije za izvedbo ukrepov za zmanjšanje rabe energije in rabo obnovljivih virov energije v stavbah.

Več o tem na spletni strani EKO Sklada.


Pogoji za pridobitev subvencije

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s toplotno črpalko; v nadaljnjem besedilu: ogrevalna toplotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda. Toplotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov ηs (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:

Več

razpri

Priznani stroški vključujejo:

 • nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke na stanovanjsko enoto;
 • nakup in vgradnjo hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
 • izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
 • električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

1. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare kurilne naprave, in sicer na celotnem območju Republike Slovenije. 
Tukaj govorimo o novogradnjah. 

2. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 4.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

3. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 5.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda;
 • 3.200 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda,
pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
Nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bo v celoti dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
 • fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne črpalke (pri toplotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del toplotne črpalke;
 • fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
 • izjava o skladnosti, podatkovni list izdelka in informacije iz tehnične dokumentacije o izdelku, tj. podatki o tehničnih parametrih, kot je navedeno v Preglednici 8 na strani 66 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali kot je navedeno v tabeli 2 na strani 151 Uredbe Komisije (EU) št. 813/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma druga dokumentacija, ki bo izkazovala ustreznost ogrevalne toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe ukrepa.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od A do vključno I mora obvezno vsebovati (velja tudi za ogrevalne toplotne črpalke):

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
- račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;
- dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:

 • fotografije vgrajene toplotne črpalke (v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke zrak/voda fotografije zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela toplotne črpalke);
 • fotografija odstranjene stare kurilne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko;
 • vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke voda-voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.

Več

razpri